Podróże skuterami po Polsce z moją dziewczyną
Prawo jazdy kategorie

 

prawo jazdy kategoriePrawo jazdy

19 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy o kierujących pojazdami.

Głównym celem wprowadzenia nowych rozwiązań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie kwalifikacji kierowców oraz położenie nacisku na poprawę jakości szkolenia kandydatów na kierowców, a także dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy.

Dyrektywa wprowadziła nowe kategorie prawa jazdy AM i A2, nowy jednolity unijny wzór prawa jazdy oraz administracyjny okresu ważności wydawanych praw jazdy. Z dniem 19 stycznia 2013 r. wszedł w życie: nowy system przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, nowe kategorie praw jazdy, nowy wzór dokumentu prawa jazdy oraz elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Część teoretyczna egzaminu na prawo jazdy 

Podczas tej części egzaminu kandydat na kierowcę musi wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez systemem komputerowy. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Wyświetlane pytania odzwierciedlają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą się spotkać w codziennym ruchu drogowym. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.(prawo jazdy kategorie)

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Wprowadzone zostały także różne „wartości” pytań, w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:

a)       3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b)       2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c)       1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

W części podstawowej jest 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. W części specjalistycznej (na poszczególne kategorie): 6 pytań za 3 punkty, 4 pytania za 2 punkty, 2 pytania za 1 punkt. Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74. Aby zdać egzamin teoretyczny trzeba zdobyć co najmniej 68 punktów.(prawo jazdy kategorie)

Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy 

Wzór prawa jazdy

 19 stycznia 2013 r. został wprowadzony nowy wzór dokumentu prawa jazdy. Jest to ujednolicony wzór obowiązujący we wszystkich państwach Unii Europejskiej, wprowadzony unijną dyrektywą w sprawie praw jazdy i zawiera wpisy również dla nowych kategorii prawa jazdy, tj. AM i A2.

Pierwsze dokumenty nowego typu zostały wydane już 19 stycznia 2013 r. Obowiązuje generalna zasada, że dokument prawa jazdy jest ważny przez 15 lat. Jedynie prawa jazdy kategorii „zawodowych” C i D będą wydawane, tak jak obecnie, na okres do 5 lat. (prawo jazdy kategorie)

Po upływie okresu, na jaki dokument został wydany, konieczna będzie jego wymiana (uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają). Przy wymianie nie będzie trzeba ponownie zdawać egzaminu ani przechodzić dodatkowych badań lekarskich, chyba że prawo jazdy zostało wydane na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne. Wtedy, tak jak obecnie, trzeba będzie przejść obowiązkowe badania lekarskie.

Do przedłużenia ważności dokumentu prawa jazdy będą potrzebne jedynie: aktualna fotografia, opłata za wydanie prawa jazdy i wniosek do Starosty.

Prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. będą wymieniane sukcesywnie na nowe dopiero w latach 2028-2033. Szczegóły tego procesu, zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami, z odpowiednim wyprzedzeniem zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. (prawo jazdy kategorie)

Wzór dokumentu prawa jazdy:

prawo jazdy kategorie 1

prawo jazdy kategorie 2

 

 

 

 

 

 

 

19 stycznia 2013 r. pojawiły się nowe kategorie praw jazdy:

A2 uprawniająca do prowadzenia motocykli o mocy nie przekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg. Minimalny wiek do uzyskania to 18 lat.

AM (zastąpiła kartę motorowerową), która uprawnia do kierowania motorowerami i lekkimi quadami. Minimalny wiek to 14 lat, ponadto trzeba ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców i zdać egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Karta motorowerowa wydana przed 19 stycznia 2013 r. zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Kartę można wymienić, na własny koszt, na prawo jazdy kategorii AM, po ukończeniu 14 lat. Każdy, kto ukończy 18 lat przed 19 stycznia 2013 r. zachowa uprawnienia do kierowania motorowerami, nie będzie wymagane posiadanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia. (prawo jazdy kategorie)

Został wprowadzony stopniowy dostęp do prowadzenia ciężkich motocykli – kategoria A. Uzyskanie prawa jazdy kat. A jest uzależnione od posiadania doświadczenia w prowadzeniu motocykli lekkich (kat. A2).

Wymagany minimalny wiek do uzyskania kategorii A to:

24 lata – dla osób, które nie posiadały przez co najmniej 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

20 lat – dla osób, które od co najmniej 2 lat posiadają prawo jazdy kategorii A2.

Obieg dokumentów- profil kandydata na kierowcę

Kandydaci na kierowcę mogą złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy drogą elektroniczną, a niekorzystający z Internetu zgłaszają się do Starosty bezpośrednio.

Po weryfikacji dokumentów Starosta tworzy profil kandydata na kierowcę (PKK).

Szkoła nauki jazdy za pomocą systemu teleinformatycznego pobiera PKK, a po zakończeniu szkolenia aktualizuje profil o dane o jego ukończeniu. Tak zaktualizowany profil umożliwia przeprowadzenie egzaminu.

Po zdanym egzaminie ośrodek egzaminujący (WORD) uzupełnia profil, a Starosta zamówia prawo jazdy u producenta.

Prawo jazdy, tak jak obecnie, można otrzymać drogą pocztową.

Przy wykorzystaniu ścieżki elektronicznej osoba ubiegająca się o prawo jazdy nie będzie musiała w ogóle pojawić się u Starosty.

Nowe zasady obiegu dokumentów przewidują podwójne sprawdzenie przyszłego kierowcy (karalność, zakazy kierowania pojazdami itp.): pierwszy raz przed wygenerowaniem PKK, drugi już po zakończeniu szkolenia i egzaminowania, kiedy Starosta decyduje o nadaniu uprawnień. (prawo jazdy kategorie)

Zasady sposób oraz tryb uzyskiwania w praw jazdy w Polsce regulują następujące przepisy:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151 ze zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 1019) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995 ze zmianami)    

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 1005 ze zmianami)   

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 973 ze zmianami);   

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. poz. 512)  

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 83) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. poz. 78) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 93)  

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. poz. 84)  

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (Dz. U. poz. 75)  (prawo jazdy kategorie)

One Response to Prawo jazdy kategorie

  • Niby duże zmiany, ale jednak odpowiedni kurs na prawo jazdy jest w stanie sprawnie do nich przygotować. Dużo tutaj oczywiście zależy od samego instruktora, który jest odpowiedzialny za przekazywanie wiedzy. Z perspektywy czasu widzę, że są to zdecydowanie dobre zmiany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Specjalnie dla Ciebie

Wpisz poniżej swoje imię oraz adres email i pobierz ten darmowy poradnik
jak-wyregulować-gaźnik-skutera

Kategorie
Reklama